12.11.2016

Kompletní nabídka služeb

Veškerý právní servis týkající se nemovitostí

 • příprava smluv pro převod nemovitostí (smlouvy o budoucí kupní smlouvě, rezervační smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • kontrola smluv (Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Podepisujete rezervační smlouvu s realitní kanceláří, případně již samotnou smlouvu kupní? Potom Vám mohu zajistit kontrolu Vámi podepisovaných smluv. Společně smlouvu projdeme a následně Vám navrhnu případné změny smlouvy tak, aby vyhovovala Vašim požadavkům a chránila Vaše zájmy. Cena za kontrolu samotné kupní smlouvy na nemovitost se pohybuje od 3.000,- Kč. Kontrolou smlouvy budete mít jistotu, že smlouva kterou podepisujete je z právního hlediska v pořádku a není pro Vás nevýhodná. Při prodeji nemovitosti zároveň vždy doporučuji využít úschovy peněz. Tuto službu také poskytuji, a to již od 2.000,- Kč.
 • jednání s katastrem nemovitostí
 • zřízení či výmaz věcného břemene
 • úschova peněz při převodu nemovitosti
 • bytové právo

V případě prodeje, nákupu či jakéhokoliv jiného převodu nemovitostí nemusíte chodit na Katastr pro výpis z listu vlastnictví. Kancelář má zajištěn dálkový přístup k údajům z katastru nemovitostí. Poskytování výstupů z Katastru nemovitostí (např. výpisů z listu vlastnictví) jsou pak účtovány v souladu s ceníkem Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Občanské právo

 • příprava veškerých smluv podle Nového občanského zákoníku (např. kupní, darovací, směnné, nájemní, pachtovní, zápůjčky, úvěrové, o dílo)
 • kontrola smluv (Máte podepsat smlouvu, které zcela nerozumíte? V takovém případě ji přineste a já Vám smlouvu zkontroluji, společně smlouvu projdeme a následně Vám navrhnu případné změny smlouvy tak, aby vyhovovala Vašim požadavkům a chránila Vaše zájmy.)
 • řešení reklamací
 • nájemní vztahy (příprava nájemních a podnájemních smluv, ukončení nájmu)
 • jednání s pojišťovnami při řešení pojistných událostí
 • bezdůvodné obohacení
 • sousedské spory

Rodinné právo

 • úprava manželského majetkového práva (předmanželské smlouvy, režim odděleného jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů)
 • rozvody
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určování a popírání otcovství
 • výživné
 • svěření dítěte do péče

Dědické právo

 • zastupování v rámci dědického řízení
 • příprava závětí

Pracovní právo

 • příprava a kontrola pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • pomoc při řešení odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • pomoc při řešení neplatnosti rozvázání pracovního poměru
 • pracovněprávní poradenství zaměstnavatelům

Vymáhání pohledávek

Dluží Vám někdo peníze a odmítá zaplatit? Nabízím komplexní služby v této oblasti, zajistím veškerou komunikaci s dlužníkem a v případě nemožnosti dohody mimosoudní cestou budu za Vás řešit věc soudní a následně též případně exekuční cestou tak, aby došlo k uspokojení Vaší pohledávky v co možná nejkratší době.

Trestní právo

 • zastupování a obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení a ochrana jejich práv

Advokátní úschova

Advokátní úschova peněz zaručuje zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako nezávislá třetí osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky, a to až do splnění povinností ze strany příjemce peněz. Po splnění všech povinností tak, jak je předpokládala smlouva o úschově peněz, schovatel vyplácí peníze jejich příjemci. Příjemce peněz se tak nemusí obávat toho, že by nedostal zaplaceno za provedenou práci a složitel peněz má zase jistotu toho, že příjemce peněz dostane zaplaceno až poté, co splní veškeré své povinnosti ze smlouvy. Advokátní úschova peněz se využívá především při převodech nemovitostí, kdy advokát (schovatel) vyplatí prodávajícímu kupní cenu až poté, co je advokátovi předložen originál výpisu z katastru nemovitostí, kde na příslušném listu vlastnictví je jako výlučný vlastník nemovitosti uveden kupující. Pro advokátní úschovu mám speciálně k tomuto účelu zřízené účty u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Advokátní účet úschov podléhá speciálnímu právnímu režimu. Úschovy peněz nabízejí i samotné realitní kanceláře. Realitní kancelář však nemůže zřídit účet úschov podléhající speciálnímu právnímu režimu tak, jak jej může založit advokát či notář. Realitní kancelář peněžní prostředky ukládá na běžný účet a s těmito prostředky může, narozdíl od advokáta, kdykoliv volně nakládat.

Správní řízení

 • přestupkové právo
 • přestupky v dopravě
 • žaloby proti rozhodnutí správních orgánů v rámci správního soudnictví
 • žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu
 • žaloby proti nečinnosti správního orgánu
 • bodový systém

Exekuce

 • komplexní zajištění exekuční agendy
 • návrhy na zahájení exekuce
 • návrhy na zastavení exekuce
 • návrhy na odklad provedení exekuce
 • námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Obchodní právo

 • příprava a připomínkování (kupních smluv, smluv o dílo, mandátních, komisionářských, o obchodním zastoupení, o zprostředkování atd., dohod, rámcových smluv, všeobecných obchodních podmínek)
 • kompletní servis pro obchodní korporace, zakládání, změny a likvidace společností, vymáhání pohledávek, řešení obchodních sporů a nekalosoutěžního jednání
 • zastupování společníků na valných hromadách
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • směnečné právo
 • uplatňování nároků včetně vymáhání pohledávek
 • zastupování v řízení před soudy a správními orgány ve věcech obchodněprávních

 

Výše uvedený výčet služeb je pouze příkladný, to, že konkrétně Vaše věc v seznamu uvedena není, nemusí nutně znamenat, že uvedenou službu neposkytuji.

 

Máte jiný problém, který zde uveden ve výpisu není?

Nevadí, v takovém případě mne neváhejte kontaktovat a domluvíme se na možném řešení Vašeho problému, případně Vás mohu nasměrovat na některého z mých kolegů s vhodnou specializací, kteří Vám s řešením Vašeho problému pomohou.